Стечишин Мирослав Степанович

Стечишин Мирослав Степанович

д.т.н., професор

SCOPUS
ORCID
GoogleScholar

Освітня кваліфікація:
1973 – закінчив Львівський ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність: «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», кваліфікація: інженер-механік; диплом спеціаліста з відзнакою, серія С №318769, 28.06.1973 р.
1983 – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення довговічності деталей обладнання харчової промисловості, що підлягають кавітаційно-ерозійному зношуванню в соляних розчинах» за спеціальністю 05.02.14 – Машини і агрегати харчової промисловості у Київському технологічному інституті харчової промисловості, яка була затверджена рішенням президії ВАК України від 16.04.1984. (ТН №071293).
1990 – отримав вчене звання доцента кафедри основ конструювання машин: ДЦ №27158 від 13.12 1990.
1998 – захистив докторську дисертацію на тему: «Довговічність деталей обладнання харчової промисловості при корозійно-механічному зношуванні» за спеціальністю 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах, в Хмельницькому національному університеті, диплом доктора наук: серія ДД №000603 від 12.05.1999 р
2001 – отримав вчене звання професора кафедри машинознавства: ПР №001110 від 21.12.2001.

Підвищення кваліфікації
Харківський національний технічний університет сільського господарства. 31.03.17. СПК00493741/30/17 (01.10.2016 – 31.03.2017).
ХНУ МОН України. Центр підвищення кваліфікації. 30.10.2018. ХМ02071234/204 (13.02.2018 – 31.05.2018).

Сфера наукових інтересів:
Теорія і практика корозійно-механічного зношування металів в корозійно активних середовищах-електролітах.
Теорія і практика низько-розрядних процесів в газових середовищах (БАТР).
Підвищення довговічності деталей обладнання, що підлягають корозійно-механічному зношуванню в корозійно активних середовищах-електролітах шляхом модифікації їх поверхонь безводневим азотуванням в тліючому розряді (БАТР), нанесенням полімерних, полімер-композиційних та композиційних електролітичних покриттів (КЕП).

Патенти України:
Отримано 21 патент України і серед них:
1. Пат. № 56025 UA, МПК A23C 3/00. Тісторозкачувальна машина / М. С. Стечишин, В.П. Терещенко ; заявник і патентовласник Хмельницький нац. університет. – № u 201307645 ; заявл. 17.06.2013; опубл. 14.10.2013, Бюл. № 24, 2013 р.
2. Патент №86669 Україна. МПК G01N27/72 (2006.01). Спосіб оцінки захисних властивостей покриттів на вуглецевих сталях і чавунах / М.С. Стечишин, В.П. Терещенко, Дзюб О.Г. – u2013 07655; заявл. 17.06.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. №1.
3. Патент №86663 Україна. МПК A23C 3/00 (2013.01). Тісторозкачувальна машина / М.С. Стечишин, В.П. Терещенко – u2013 07645; заявл. 17.06.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. №1.
4. Патент №123683 Україна. МПК В07В 1128 (2006.01). Сито борошнопросіювача С/ В.П. Олександренко, М.С. Стечишин, М.М. Лук’янюк, В.А. Віннічук. – u 201707409; заявл. 13.07.2017; опубл. 12.03.2018. Бюл. №5.
5. Патент №66973 України «Спосіб комбінованого низькотемпературного іонно-плазмового азотування матеріалів/М.С.Стечишин, А.І.Береговий, Н.М.Стечишина. МПКС23С8/02 (2006.01). u201108574;від 25.01.2012.Бюл.№2.

Монографії
Опубліковано 8 монографій і серед них:
1. Сухенко Ю.Г.Технологічні методи забезпечення довговічності обладнання харчової промисловості / Ю.Г.Сухенко,О.І.Некоз,М.С.Стечишин. – К.: Елерон, 1993. – 108 с.
2.Стечишин М.С. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість деталей обладнання молокозаводів : монографія / М.С. Стечишин, Н.М. Стечишина, А.В. Мартинюк. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 148 с.
3. Stechyshyn M. Cavitacional resistance of polyolefins in neutral, acidic and alkaline model environments / M. Stechyshyn, A. Martyniuk, Yu. Bilyk // Actual problems of modern science. Monograf – 2017. – Р.299-309.
4.Stechyshyn M. Tehnology and equipment for modification of the cutter knives set by nitriding in glow discharge / M. Stechyshyn, М.В. Lukyanyuk M. М.Lukyanyuk // Actual problems of modern science. Monograf: – 2017. – Р. 567-581.
5.Stechyshyn M. Development and research of vacuum-diffusion gasradiological technologies in khmelnytskui national university / M. Stechyshyn, V. Oleksandrenko, G. Sokolova, Yu Bilyk, // Actual problems of modern science. Monograf: – 2017. – Р.349-356.

Навчальні посібники:
Опубліковано 25 навчальних посібників та конспектів лекцій і серед них:
1. Стечишин М.С. Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання харчових виробництв : конспект лекцій для студ. спец. «Обладнання переробних і харчових виробництв» / М.С. Стечишин, В.П. Олександренко, А.В. Мартинюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 127с.
2. Стечишин М.С. Корозія і захист від корозії: навчальний посібник / М.С.Стечишин, В.П.Олександренко, Ю.М.Білик. – Хмельницький:ХНУ,2015. – 197с.
3. Стечишин М.С, Мартинюк А.В., Білик Ю.М. Процеси і апарати харчових виробництв. Ч.1. Загальна характеристика та основні положення курсу; Ч.2. Механічні процеси: практикум з дисципліни для студентів спеціальності «Обладнання переробних та харчових виробництв» / М.С.Стечишин, А.В.Мартинюк, Ю.М.Білик – Хмельницький:ХНУ,2016.- 97с.(Сертифікат №16е/16.-2016).
4. Стечишин М.С. Процеси і апарати харчових виробництв:практикум з дисципліни для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування». У 7ч. Ч.7:Масообмінні процеси і апарати / М.С. Стечишин – МОН України,2019.-162с. Сертифікат№58е/17 від 10.03.2019.
5. Скиба М.Є. Технологічне обладнання мініпідприємств зпереробки продукції агропромислового комплексу: навч. посіб. / М.Є. Скиба, М.В. Лук’янюк, М.С. Стечишин, В.П. Олександренко. – Хмельницький: ХНУ, 2019.- 190с.

Публікації
Опубліковано понад 330 наукових, науково-методичних робіт і серед них 15 робіт, що входять до наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН України, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 155 робіт у фахових журналах.

Дисципліни:
для бакалаврів:
1.Процеси і апарати харчових виробництв.
2.Розрахунок і конструювання обладнання харчових виробництв.
3.Процеси і апарати переробки продукції АПК України.
4.Технічний сервіс і діагностика машин та обладнання АПК.

для магістрів:
1. Сучасні методи харчових технологій.

Контакти
e-mail: miro011951@gmail.com