Склад кафедри

      Основним принципом формування викладацького складу кафедри є високий професіоналізм викладачів, їх науковий потенціал і педагогічна майстерність. Шляхи досягнення цієї мети різні, основні з них наступні:
  • запрошення викладачів з інших вузів або підприємств (доц. Пастух І.М., доц. Сіліна Л.А., ст. викл. Добжанський Ю.Ф.);
  • запрошення випускників аспірантури інших вузів (Каплун В.Г., Костогриз С.Г., Береговий І.М., Стечишин М.С., Олександренко В.П.);
  • направлення своїх викладачів в аспірантуру інших вузів (Кіницький Я.Т., Білецький О.О.);
  • шляхом співшукання (Семенюк М.Ф., Гладкова В.М.);
  • навчання в аспірантурі університету (Бачинська Н.К., Лук’янюк М.В., Терещенко В.П., Терлецька О.В., Шалапко Ю.І., Харжевський В.О., Марченко М.В., Мартинюк А.В., Курской В.С.).
      10 викладачів, які працюють на кафедрі та мають учені ступені, захистили дисертації, працюючи в університеті, у тому числі 8 докторських.
      Останнім часом кафедра готує викладачів із числа студентів свого університету. У цьому випадку схема підготовки кандидатів наук наступна: 1) студентська науково-дослідна робота; 2) науково-дослідна робота у НДС; 3) аспірантура. Це дозволяє стабілізувати викладацький склад кафедри, підтримувати традиції кафедри та університету, часто простіше розв’язуються житлові проблеми. Уже зараз на кафедрі більше половини штатних викладачів – випускники нашого університету (Семенюк М.Ф., Шалапко Ю.І., Лук’янюк М.В., Бачинська Н.К., Харжевський В.О., Педан В.М., Терещенко В.П., Марченко М.В.). 8 чоловік навчаються в аспірантурі.
      На цей час на кафедрі працює 15 штатних викладачів, із них 4 д.т.н. (Кіницький Я.Т., Костогриз С.Г., Стечишин М.С., Олександренко В.П.), 7 доцентів, к.т.н. (Медведчук Н.К., Лук’янюк М.В., Харжевський В.О., Марченко М.В., Мартинюк А.В., Курской В.С., Білик Ю.М.), 2 старших викладачі (Педан В.М., Терещенко В.П.), один асистент – (Люховець В.В.).  Отже, всього на кафедрі працює 14 викладачів, із них 10 мають наукові ступені (71,4%), причому 28% доктори наук. Навчально-допоміжний персонал – 3 чол.

 

 Склад кафедри

Кіницький Ярослав Тимофійович

д.т.н., професор,
завідувач кафедри

      Народився 9 лютого 1939 р. в с. Раково Старосамбірського району Львівської області в сім’ї сільського писаря. У 1955 р., після закінчення середньої школи, розпочав трудову діяльність вантажником у Львівському магазині хімреактивів. У 1961 році з відзнакою закінчив механічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова за спеціальністю «Поліграфічні машини» і був направлений на роботу в м. Казань, де працював майстром, конструктором комбінату друку. У 1962 році повернувся до Львова, де працював інженером-конструктором заводу автонавантажувачів. З 1963 року працює в м. Хмельницькому на викладацькій роботі в організованому від поліграфічного інституту загальнотехнічному факультеті, на базі якого створений Хмельницький національний університет: спочатку асистентом, старшим викладачем, доцентом, а з 1982 р. – завідувач кафедри «Деталі машин і ТММ» (зараз кафедра машинознавства).
      У 1971 році заочно закінчив аспірантуру при поліграфічному інституті і захистив кандидатську дисертацію. У 1975 році йому присвоєно вчене звання доцента кафедри «Деталі машин і ТММ», в 1991 році – професора кафедри «Основи конструювання машин», а в 1994 році захистив докторську дисертацію.
Кіницький Я.Т. – автор більше 140 наукових і науково-методичних робіт, зокрема 4 підручників, 3 навчальних посібників, монографії, 8 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Під його керівництвом виконана велика кількість науково-дослідних робіт як за державним замовленням, так і на госпдоговірних засадах, успішно працюють над кандидатськими дисертаціями 4 аспіранта, двоє з них вже захистили дисертації, решта готують їх до захисту. Основний науковий напрямок – аналіз і синтез шарнірно-важільних напрямних механізмів та побудованих на їх основі механізмів із зупинкою вихідної ланки.
      Я.Т. Кіницький багато зробив для розбудови університету, створенню матеріальної бази кафедри машинознавства. Ним, разом з іншими викладачами кафедри, обладнано ряд оригінальних лабораторій і кабінетів. Йому належить цілий ряд оригінальних науково-методичних розробок: перший, написаний українською мовою, фундаментальний навчально-методичний комплекс з теорії механізмів і машин (ТММ), який включає підручник, практикум і збірник задач та тестів, котрі забезпечують всі види робіт студентів; аналогічний комплекс з технічної механіки (у співавторстві), уніфіковані алгоритми розрахунку механізмів на ЕОМ, альбом рисунків з ТММ, короткий довідник з ТММ, тіньові моделі плоских механізмів, методика щорічного рейтингового оцінювання роботи професорсько-викладацького складу та наукових співробітників університету.
      Я.Т. Кіницький бере активну участь у громадському житті університету та за його межами. Майже 20 років обирався членом профкому професорсько-викладацького складу та співробітників університету, з них 8 років був на громадських засадах головою профкому, а 5 років – заступником голови, 6 років – членом обкому профспілки працівників освіти та науки, Нагороджений нагрудним знаком МВССО СРСР за високі показники в роботі вищої школи, «Відмінник народної освіти України», лауреат премії Мінвузу України за навчально-методичну роботу і обласної премії за наукову роботу. Є членом Національного комітету України з теорії механізмів і машин, бере участь у роботі спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій Хмельницького національного університету та НУ «Львівська Політехніка» за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство. У 1999 р. йому присвоєне почесне звання «Заслужений професор Технологічного університету Поділля».

 

Костогриз Сергій Григорович

д.т.н., професор

      Народився 30.01.1941 р. в с. Вовчок Бершадського району Вінницької області. Закінчив у 1958 р. із золотою медаллю Ольгопільську середню школу і вступив до Львівського лісотехнічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1963 р. за спеціальністю «Лісоінженерна справа». Потім працював у Гузеріпльському ліспромгоспі Центрального науково-дослідного інституту механізації та електрифікації лісової промисловості (Краснодарський край), майстром, технічним керівником, начальником дільниці.
      У період 1965-1966 рр. служив у Радянській армії. У 1969 р. закінчив аспірантуру при кафедрі транспорту лісу та тягових машин Львівського лісотехнічного інституту і був направлений Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти УРСР у Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування для роботи на посаді асистента. Роботу на цій посаді розпочав на кафедрі опору матеріалів і деталей машин. У кінці 1969 р. захистив кандидатську дисертацію, результати якої були використані в удосконаленні трелювальних машин Онежським тракторним заводом.
      Працюючи в університеті, займав науково-педагогічні посади асистента, старшого викладача, доцента. З 1975 р. декан механічного факультету, а з 1982 р. проректор з навчальної роботи. За його безпосередньою участю розроблені комплекси дидактичних матеріалів і методичного забезпечення з навчальних дисциплін «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Основи теорії коливань та віброзахисту» створені оригінальні навчальні лабораторії та навчальні кабінети з цих курсів.
      Викладацьку та адміністративну діяльність С.Г. Костогриз завжди поєднував з активною науково-дослідницькою роботою. Протягом багатьох років здійснював керівництво госпдоговірними науково-дослідними роботами з проблем динаміки технологічного обладнання машинобудування. Ним розроблені та впроваджені у виробництво оригінальні конструкції стендів для динамічних випробувань пружних муфт та номінально нерухомих з’єднань деталей машин, високонадійні механічні прилади для передачі електричних сигналів з нерухомих об’єктів на об’єкти, що перебувають в обертовому русі. Він є автором більше 110 наукових робіт та 27 винаходів, багато з яких запроваджені у виробництво. Нагороджений знаком «Винахідник СРСР». Під його науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.
      У 1995 р. захистив докторську дисертацію. З 2002 р. С.Г. Костогриз працює на посаді першого проректора Хмельницького національного університету. У центрі його науково-педагогічної діяльності перебувають питання якості навчального процесу у вищих закладах освіти. Він є співавтором колективної монографії «Державні стандарти освіти: теорія і методика» та серії методичних розробок з проблем запровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу та управління якістю підготовки фахівців у вищих закладах освіти.
      Багатолітня робота С.Г. Костогриза відзначена орденом «Знак пошани», йому присвоєне почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».

 

Олександренко Віктор Петрович

д.т.н., професор (декан факультету інженерної механіки)

      Народився 6 липня 1961 року в м. Свердловську Луганської області. Після закінчення середньої школи в 1978 р. вступив до Київського інституту інженерів цивільної авіації, який закінчив із відзнакою в 1984 р. за спеціальністю «Експлуатація літальних апаратів і двигунів».
      З березня по листопад 1984 р. працював інженером-механіком служби паливно-мастильних матеріалів Хмельницького об’єднаного авіазагону, а з грудня вступив з відривом від виробництва до аспірантури Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю 05.02.04 «Тертя і зношування в машинах». Під час перебування в аспірантурі підготував кандидатську дисертацію, яку захистив у 1989 р.
      Із 1989 р. працює у Хмельницькому національному університеті на посаді асистента, з 1991 р. – старшого викладача, згодом доцента (1992 р.), кафедри машинознавства. Починаючи з 1995 р. – начальник науково-дослідної частини університету та директор наукового випробувально-експертного центру із сертифікації матеріалів і продукції легкої промисловості та машинобудування. З 2007 р. – професор кафедри машинознавства. З 2010 р. – декан факультету інженерної механіки.
      Викладацька робота пов’язана із студентами-механіками. Розробив теоретичний і практичний курси «Деталі машин», «Деталі машин і основи конструювання машин» та «Теорія механізмів і машин» для студентів-іноземців. Основний науковий напрямок – фізико-хімічна механіка тертя, зносостійкості та тривалої міцності твердих тіл. За результатами наукових досліджень підготовив і в 2006 р. захистив докторську дисертацію. Автор більше 70 наукових праць, у тому числі монографії.
      Нагороджений знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України, переможець обласного конкурсу науково-дослідних робіт (2007 р.) у номінації «Фундаментальні дослідження».

 

Стечишин Мирослав Степанович

д.т.н., професор

(завідувач секції “Машини та апарати харчових виробництв”)

      Народися 6 січня 1951 р. в с. Могзон Читинської області. У 1973 році закінчив з відзнакою Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Працював інженером-технологом-нормувальником інструментального цеху Мукачівського верстатобудівного заводу, старшим інженером НДС, викладачем кафедри загальнотехнічних дисциплін Тернопільського державного педагогічного інституту. У 1978–80-х рр. працював ст. інженером, головним інженером управління ремонту Тернопільської облсільгосптехніки.
      У 1980 р. вступив до очної аспірантури Київського технологічного інституту харчової промисловості на кафедру металознавства та технології машинобудування, яку закінчив в 1983 р. і захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
      Із 1985 р. працює в Хмельницькому національному університеті асистентом, старшим викладачем, доцентом, а з 1998 р. – професором кафедри машинознавства. У 1998 р. захистив докторську дисертацію. За час роботи в університеті викладав курси «Деталі машин», «Основи конструювання машин», «Підіймально-транспортні машини»; поставив курси «Процеси і апарати харчових виробництв», «Конструювання і розрахунок обладнання харчових виробництв», «Основи проектування підприємств харчової промисловості». З 2000 р. завідує секцією кафедри «0бладнання переробних і харчових виробництв».
      Основний науковий напрямок – розробка на базі теоретичних і експериментальних досліджень наукових основ і методів оцінки довговічності при корозійно–механічному зношуванні металів, підвищення надійності та довговічності роботи деталей технологічного обладнання з використанням сучасних ресурсозберігаючих технологій поверхневого зміцнення.
      Опублікував біля 170 наукових праць, з яких 1 монографія, 18 науково-методичних розробок, 4 авторських свідоцтва (патенти) на винаходи.

 

Харжевський В’ячеслав Олександрович

д.т.н., доцент (директор центру SolidWorks)

      Народився 27 травня 1979 р. в м. Хмельницькому. У 2001 р. закінчив з відзнакою Технологічний університет Поділля і здобув кваліфікацію магістра зі спеціальності «Технологія машинобудування».
      Під час навчання в університеті з 2 курсу займався студентською науковою роботою, брав участь у всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах та конкурсах, зокрема у 1999 та 2000 рр. займав 2 місце у Всеукраїнській олімпіаді з систем автоматизованого проектування (САПР) та комп’ютерного моделювання у машинобудуванні, а в 2001 р. – 1 місце на олімпіаді та 1 місце у міжнародному заочному Internet-турі олімпіади.
      Із 1997 р. працював у науково-дослідному секторі університету, брав участь у трьох держбюджетних науково-дослідних роботах на посадах від лаборанта (2 курс університету) до старшого наукового співробітника, відповідального виконавця (2006 р.).
      Із 2001 р. працює на викладацькій роботі в університеті. У 2002 р. вступив у аспірантуру з відривом від виробництва. Через 1,5 роки представив у спеціалізовану вчену раду кандидатську дисертацію, яку успішно захистив. У 2004-2005 рр. – старший викладач, а з 2005 р. працює на посаді доцента кафедри машинознавства. На протязі 2004-2006 рр. був стипендіатом Кабінету Міністрів України як успішний молодий учений. У 2006 р. пройшов курс навчання у Москві у компанії SolidWorks Russia щодо роботи з системою комп’ютерного моделювання SolidWorks. З того часу займається впровадженням системи SolidWorks та систем інженерного аналізу COSMOS у навчальний процес інституту механіки та інформатики. Викладає курси: «Деталі машин», «Математичні моделі інженерних задач», «Пакети прикладних програм», «Сучасні мови програмування».
      Автор більше 20 наукових та науково-методичних робіт, у т.ч. 2 патентів на винаходи та авторського свідоцтва на комп’ютерну програму «Синтез важільних механізмів».
      У 2007 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі машинознавства. У 2008 році нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти та науки України. У 2009 р. – лауреат премії Хмельницької обласної ради: 1 місце в обласному конкурсі науково-дослідних робіт в номінації «Наукові розробки молодих вчених».

 

Лук’янюк Микола Васильович

к.т.н., доцент (завідувач Подільським науковим фізико-технологічним центром)

      Народився 14 травня 1948 р. в с. Заруддя Ружичнянського (нині Красилівського) району Кам’янець-Подільської (нині Хмельницької) області. У 1966 р. закінчив Западинецьку середню школу і розпочав трудову діяльність слюсарем паровозного депо станції Гречани, де працював до призову на флот. У період 1967–1970 р.р. – служив в військово-морському флоті, де з відзнакою закінчив Севастопольську школу підводного плавання і був направлений на атомний ракетний підводний крейсер (Північний флот). Учасник двох бойових походів. Службу закінчив на посаді боцмана корабля.
      Із 1970 по 1972 рр. працював слюсарем, наладчиком, інженером Хмельницького радіотехнічного заводу. З 1972 по 1974 рр. – наладчик на заводі «Катіон», м. Хмельницький.
      У 1974 р. вступив на підготовче відділення Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, який закінчив з відзнакою в 1980 р. за спеціальністю «Машини і апарати легкої промисловості». Під час навчання був нагороджений нагрудним знаком ЦК ВЛКСМ і Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР «За отличную учебу» та золотою медаллю всесоюзного конкурсу «За лучшую научную студенческую работу», був комісаром обласного штабу студентських будівельних загонів.
      Із 1980 року працював в Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2001 р. закінчив Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Практична психологія». У 1995 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Тертя та зношування в машинах».
      Паралельно з викладацькою роботою активно займається художньою самодіяльністю. У 1977 році був одним із ініціаторів створення Студентського театру естрадних мініатюр «Юмодес», яким керує до нині. У 1985 р. колективу театру було присвоєно почесне звання «Народний». За період з 1977 р. СТЕМ «Юмодес» більше 50 разів ставав лауреатом та переможцем чисельних обласних, всеукраїнських, всесоюзних та міжнародних фестивалів. З 1989 р. є президентом клубу КВН університету. За цей період багато команд університету ставали переможцями чемпіонатів міста Хмельницького, Хмельницької області, Подільського та Західного регіонів, України.
      Автор 40 наукових публікацій, із них: 7 методичних вказівок, 1 авторське свідоцтво на винахід. Дипломант ІV-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт, лауреат премії Хмельницької обласної ради. Нагороджений дипломом Секретаріату союзу письменників СРСР. Лауреат ІІ-го та ІІІ-го Всесоюзних фестивалів народної творчості, лауреат І – ІІІ Всеукраїнських фестивалів самодіяльних художніх колективів профспілок. Нагороджений почесною грамотою ЦК ЛКСМ України. За багаторічну сумлінну працю двічі був нагороджений Почесною грамотою МОН України.

 

Медведчук Неля Казимирівна

к.т.н., доцент

      Народилася 26 жовтня 1964 р. в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області. У 1982 р., після закінчення середньої школи, розпочала свою трудову діяльність оператором в Летичівському районному вузлі зв’язку.
      У 1983 р. вступила на механічний факультет Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, який закінчила в 1988 р. за спеціальністю «Машини і апарати легкої промисловості» і була направлена на роботу в м. Вінниця, де працювала інженером в конструкторському бюро Вінницького обласного побутового управління. У 1991 р. була направлена на навчання до аспірантури Технологічного університету Поділля, яку успішно закінчила в 1994 р. захистом кандидатської дисертації. Була стипендіатом кабінету Міністрів України як молодий учений.
      З 1993 р. працює в Хмельницькому національному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 1998 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри машинознавства.
      Автор більше 30 наукових і науково-методичних робіт. Брала участь в багатьох науково-дослідних робіт, які виконувалися на кафедрі. Під її керівництвом студенти успішно займаються науковою роботою, яка переростає у дипломні проекти. Відповідальна за наукову роботу кафедри.
      Медведчук Н.К. бере участь у громадському житті університету. Була організатором однієї з команд КВН механічного факультету. Довгий час працювала вченим секретарем механічного факультету, а з 2007 р. обіймає посаду заступника декана заочного факультету № 1, є координатором ECTS на факультеті.

 

Марченко Максим Васильович

к.т.н., доцент

      Народився 5 квітня 1983 р. в м. Хмельницькому. Після закінчення в 2000 р. із золотою медаллю загальноосвітньої школи вступив на факультет інженерних та інформаційних технологій Технологічного університету Поділля. Під час навчання працював техніком науково-дослідного сектору університету. У 2005 р. отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.
      Протягом 2004-2006 рр. навчався на факультеті довузівської та післявузівської підготовки Хмельницького національного університету за спеціальністю «Економіка підприємства», після закінчення якого йому було присвоєно кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємств.
      Навчаючись в 2005-2008 рр. в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю «Машинознавство» підготував дисертаційну роботу, яку захистив у 2009 році.
      Автор 22 наукових та методичних праць.
      Викладає курси: «Технологічне обладнання харчових виробництв», «Теплохолодотехніка», «Основи САПР», «Деталі машин», «Персональні комп’ютери та пакети прикладних програм».
      У 2010 р. – переможець VI обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні науково-дослідні роботи».

 

Мартинюк Андрій Віталійович

к.т.н., доцент

      Народився 7 вересня 1983 р. в с.Ладиги Старокостянтинівського району  Хмельницької області. Після закінчення в 2001р. загальноосвітньої школи вступив на факультет інженерних та інформаційних технологій Технологічного університету Поділля. У 2006 р. отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.
      Після закінчення університету працював інженером в сільськогосподарському колективі ім.Щорса в селі Ладиги Старокостянтинівського району Хмельницької області.
      Навчаючись в 2006-2009 рр. в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю «Тертя та зношування в машинах» підготував дисертаційну роботу, яку захистив у 2013 році.
      Автор 36 наукових та методичних праць. Викладає курси: «Загальна технологія харчових виробництв», «Машини-автомати, потокові та автоматичні лінії харчових виробництв», «Проектування підприємств харчових виробництв», «Основи промислового будівництва та санітарної техніки», «Обладнання підприємств громадського харчування», «Історія інженерної діяльності. Виробниче навчання»

 

Курской Володимир Сергійович

к.т.н., доцент

       Доцент кафедри, к.т.н., 1985 року народження.
     У 2007 році закінчив Хмельницький національний університет з відзнакою за спеціальністю «Обладнання переробних та харчових виробництв». З 2004 року працював інженером кафедри Інформаційних технологій проектування, з 2007 р. по 2010 р. – аспірант кафедри машинознавства, з 2011 р. по 2013 р. – викладач кафедри машинознавства, з 2014 – старший викладач кафедри машинознавства.
     Автор 24 наукових та методичних праць.
     Викладає курси: «Технічна механіка», «Теплохолодотехніка», «Електрохімічні і електрофізичні методи обробки», «Деталі машин», «Персональні комп’ютери та пакети прикладних програм», «Автоматизація розрахунків у машинобудуванні».
     У 2013 р. – переможець VI обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні науково-дослідні роботи».

 

Педан Валентина Миколаївна

Старший викладач

     Народилася 17 жовтня 1951 р. в м. Проскурів (нині Хмельницький). Після закінчення в 1968 р. загальноосвітньої школи вступила в Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, який закінчила в 1973 році за спеціальністю «Обладнання підприємств легкої промисловості та побутового обслуговування», здобувши кваліфікацію інженера-механіка. З 1973 року — старший лаборант, з 2003 р. — викладач, а з 2008 р. – старший викладач кафедри машинознавства. Викладає курс «Обладнання підприємств громадського харчування», веде лабораторні, практичні заняття та курсове проектування з «Теорії механізмів і машин» та «Прикладної механіки». Відповідає за діловодство, рейтингове оцінювання ПВС і НС та науково-методичну роботу кафедри, виконує обов’язки секретаря кафедри. Співавтор восьми навчально-методичних розробок.

 

Жеребецький Віталій Володимирович

Інженер

     Народився 28 квітня 1976 р. в с. Гаї-за-Руда Зборівського району Тернопільської області. У 1991 р., після закінчення середньої школи в м. Зборів, вступив у Технічний коледж при Тернопільському приладобудівному інституті, який закінчив у 1995 р. за спеціальністю «Радіоелектронного апарат-обладнання». У 1995 – 2000 рр. навчався в Національному університеті Поділля, де здобув спеціальність «Виробництво радіоелектронних засобів».
     Після закінчення навчання до 2003 р. працював інженером на кафедрі міжнародної інформації, а далі – інженером кафедри машинознавства, де відповідає за технічне забезпечення кабінету автоматичного проектування. Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Кінематичний синтез просторових важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі кривошипно-повзунного механізму». За темою дисертації опублікував 3 наукові статті.

 

Головко Олена Володимирівна

Інженер

     Народилась 19 квітня 1982 р. в м. Хмельницькому. У 1999 р., після закінчення середньої школи, вступила до Хмельницького технологічного університету Поділля на спеціальність технологія машинобудування. Після закінчення в 2004 р. університету працювала техніком науково-дослідного сектору цього ж університету. У 2005 р. переведена на посаду інженера кафедри машинознавства, де відповідає за програмне забезпечення кабінету автоматичного проектування, а також виконує обов’язки секретаря комісії рейтингового оцінювання ПВС і НС університету. Має 3 наукові праці, присвячені рейтинговому оцінюванню.

 

Люховець Володимир Васильович

Завідувач лабораторіями

     Народився 7 травня 1976 року в с.Іванківці Хмельницького району. В 1993 році закінчив середню школу № 21 міста Хмельницького, після якої вступив на навчання до Хмельницького технологічного інституту на механічний факультет. В 1998 році закінчив навчання в інституті та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія машинобудування», здобув кваліфікацію інженера-механіка”. У цьому ж році вступив до аспірантури за спеціальністю 05.02.04 – тертя та зношування в машинах. З 2001 року працював інженером лабораторії стандартизації та метрології в Хмельницькому національному університеті. З 2011 року працює на кафедрі машинознавства на посаді завідуючого лабораторіями. За сумісництвом працює в науково-дослідному секторі університету, зокрема, провідним спеціалістом Подільського наукового фізико-технологічного центру.
     Є автором більше 15 наукових праць, у т.ч. 5 авторських свідоцтв. Працює над кандидатською дисертацією на тему: “Підвищення зносостійкості довгомірних циліндрів зміцненням поверхні азотуванням в тліючому розряді”.