Олександренко Віктор Петрович

Олександренко Віктор Петрович

д.т.н., професор (декан факультету інженерної механіки)

Профілі в наукометричних базах:

SCOPUS

Web of Science

ORCID

Google Scholar

 

Освітня кваліфікація:

 • 1984 – закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації, спеціальність: «Експлуатація літальних апаратів і двигунів», кваліфікація: інженер-механік; диплом спеціаліста з відзнакою, серія ИВ-І №213814, 22.02.1984 р.
 • 1989 – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Трибологічні процеси при терті металів в газових середовищах» за спеціальністю 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах у Київському інституті інженерів цивільної авіації ім. 60-річчя СРСР, яка була затверджена рішенням ВАК СРСР від 22.11.1989. (КД №008481).
 • 1995 – отримав вчене звання доцента кафедри основ конструювання машин: ДЦ АР №001292 від 22.02.1995.
 • 2006 – захистив докторську дисертацію на тему: «Механохімія і реологія зносостійкості механічних трибосистем» за спеціальністю 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах в Хмельницькому національному університеті, диплом доктора наук: серія ДД №005626 від 15.02.2007 р.
 • 2011 – отримав вчене звання професора кафедри машинознавства: 12ПР №006519 від 20.01.2011.
 • 2019 – закінчив Сумський національний аграрний університет, спеціальність: «Агроінженерія», кваліфікація: Ступінь вищої освіти магістр,  освітня програма «Механізація сільського господарства»; диплом магістра з відзнакою, серія М19 №175927, 23.12.2019 р.

 

Підвищення кваліфікації

 1. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка. Свідоцтво від 31.03.17р. СПК №00498741/32/17 .Термін проходження: 01.10.2016 – 31.03.2017рр.
 2. ХНУ. Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти».Свідоцтво від 30.10.2018 ХМ02071234/203 Термін проходження: 13.02.2018 – 31.05.2018р.

 

Сфера наукових інтересів:

 • Дослідження механохімічних і реологічних процесів контактної взаємодії;
 • Розробка методів підвищення довговічності трибосистем.

Патенти України:

 1. Пат. на корисну модель 119407 України, МПК В23К 25/00. Пристрій для нанесення на різьбову поверхню металевих деталей легкоплавкого сплаву / Ганзюк А.Л., Олександренко В.П., Гордєєв А.І. (Україна); – u 2016 03190; Заяв. 03.04.2017; Опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18. – 6 с.
 2. Патент №123683 Україна. МПК В07В 1128 (2006.01). Сито борошнопросіювача С/ В.П. Олександренко, М.С. Стечишин, М.М. Лук’янюк, В.А. Віннічук. – u 201707409; заявл. 13.07.2017; опубл. 12.03.2018. Бюл. №5.
 3. Пат. на корисну модель №128630 України. МПК G01N 21/79 (2006), G01N 21/3577 (2014). Спосіб кристалооптичного аналізу структурної будови води та ступеню її активації і забруднення біологічними рештками / А.Л. Ганзюк, В.П. Олександренко, А.І. Гордєєв, Н.О. Костюк; – № u201804393; заяв. 20.04.2018; опубл. 25.09.2018, Бюл. №18. – 10 с.
 4. Пат. № 135516 Україна, МПК (2006.01): C10M 107/18, C10M 107/28. Антифрикційний полімерний матеріал / В. П. Свідерський, В. П. Олександренко, Л. М. Кириченко Т. Є. Константінова, І. А. Даніленко; заявники і патентовласники Хмельницький нац. університет і Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України. – № u201812025; заявл. 05.12.2018 р. опубл. 10.07.2019, бюл. № 13. –6с.

 

Монографії 

 1. Олександренко В.П., Шевеля В.В. Трибохимия и реология износостойкости: Монография.- Хмельницкий: ХНУ, 2006.- 278с.
 2. Oleksandrenko V.,Shvelya V., Kalda H. The chemical structural mechanisms for friction of joints which provide wear-resistance. – Scientific basis of modern technology: Experience and prospecns. Monograph: edited by Shalapko Y.I. and Dobrzanski L.A. – 2011. – P. 332-346.
 3. Oleksandrenko V., Shevelya V., Trytek A., Sokolan J. Rise of wear resistence of metals by electroarc treatment. – Interdisciplinary Integration of Science in Technology, Education and Economy. Monograph: edited by Shalapko J. and Zoltowski B. – 2013. – P. 336-342.
 4. Oleksandrenko V., Shevelya V., Kalda G., Kostkevych E. Kinetics of tribological-chemical reactions. – Study of problems in modern science: new technologies in engineering, advanced management, efficiency of social institutions. Monograph: edited by Shalapko J. – 2015. –P .91-102.Oleksandrenko V. Development and research of vacuum-diffusion gasradiological technologies in Khmelnytskyi National University / M. Stechyshyn, V. Oleksandrenko, G. Sokolova, Yu Bilyk, // Actual problems of modern science. Monograf: – 2017. – Р.349-356.

Навчальні посібники:

 1. Олександренко В.П. Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання харчових виробництв : конспект лекцій для студ. спец. «Обладнання переробних і харчових виробництв» / М.С. Стечишин, В.П. Олександренко, А.В. Мартинюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 127с.
 2. Олександренко В.П. Корозія і захист від корозії: навчальний посібник / М.С.Стечишин, В.П.Олександренко, Ю.М.Білик. – Хмельницький:ХНУ,2015. – 197с.
 3. Олександренко В.П. Технологічне обладнання мініпідприємств з переробки продукції агропромислового комплексу: навч. посіб. / М.Є. Скиба, М.В. Лук’янюк, М.С. Стечишин, В.П. Олександренко. – Хмельницький: ХНУ, 2019.- 190с.

Публікації

Опубліковано понад 100 наукових, науково-методичних робіт і серед них 6 робіт, що входять до наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН України, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Інформація про державні нагороди:

 1. Знак «За наукові досягнення», Міністерство освіти і науки України (посвідчення №590)
 2. Грамота Верховної ради України, 2001р.
 3. Переможець обласного конкурсу науково-дослідних робіт (2007 р.) у номінації «Фундаментальні дослідження».

Дисципліни:

 • Деталі машин.
 • Експлуатаційні матеріали.
 • Корозія і захист від корозії обладнання галузі.
 • Машиновикористання в рослинництві
 • Високоенергетичні технології зміцнення.

Контакти

e-mail: oleksandrenkovp@gmail.com