Вступ на базі диплому молодшого спеціаліста

Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії (ГМіА) Хмельницького національного університету запрошує на навчання за скороченою формою на базі диплому молодшого спеціаліста

Кафедра ГМіА запрошує на навчання за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Агропереробка та інжиніринг»)  та 208 «Агроінженерія».  Кафедра проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (133 “Галузеве машинобудування” та 208 “Агроінженерія”) і магістр (133 “Галузеве машинобудування”) на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі.

Умови вступу

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Хмельницький національний університет приймає на перший курс (із скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.

Термін навчання на денній та заочні формі навчання – 3 роки.

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань

 • для бюджетних конкурсних пропозицій   формі ЗНО з української мови і літератури (української мови)ЗНО з математики (історії України)  та фахового вступного випробування;
 • для небюджетних конкурсних пропозицій у формі ЗНО з української мови і літератури (української мови), ЗНО з математики, історії, іноземної мови, географії, біології, фізики, хімії (на вибір вступника) та фахового вступного випробування.

У 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019-2022 років. 

Перелік документів:

 • заява, підписана особисто вступником;
 • оригінал диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра),  додаток до нього;
 • 3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
 • сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років;
 • 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копія приписного свідоцтва або військового квитка;
 • копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності).

Терміни подачі документів

Етапи вступної компанії Усі форми навчання
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Початок прийому заяв та документів  14 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 12.00 22 липня 2022р для осіб, що претендують на навчання за державним замовленням18.00 29 липня 2022р для осіб, що претендують на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
Строки проведення фахових випробувань  з 22 липня до 30 липня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників  не пізніше 01 серпня 2022 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням –не пізніше 05 серпня 2022 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –не пізніше 12 серпня 2022 року.

 

У процесі навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (Агроперобка та інжиніринг) студенти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички з:

 • розробки, проектування, експлуатації та обслуговування обладнання агропереробної галузі та харчової групи готельно-ресторанного бізнесу;
 • моделювання процесів і апаратів, використання технологічного обладнання переробних виробництв, використання холодильної техніки, систем автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання процесів;
 • основ маркетингу та менеджменту, а також з бізнес-планування підприємницької діяльності (власної справи) у сфері міні-переробки, громадського харчування (ресторани, бари) та підприємств харчової промисловості.

Особливості підготовки спеціалістів: студенти спеціальності набувають загальних компетентностей що дає їм можливість застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології, використовувати інженерні знання у практичних ситуаціях, навчатися та оволодівати сучасними знаннями, працювати самостійно та у складі команди, вивчаючи професійні дисципліни; оволодівають знаннями та навичками із застосування сучасних аналітичних методів та комп’ютерних програмних засобів для розв’язування інженерних завдань, визначенню техніко-економічної ефективності впровадження нових зразків технологічного обладнання, систем автоматизації та робототехніки, використанню інноваційного потенціалу у проектних розробках, забезпеченню ефективної роботи на підприємствах.

 

У процесі навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія» студенти здобувають: поглиблені теоретичні і практичні знання з:

 • основ конструювання машин та обладнання агропромислового комплексу (АПК);
 • будови вузлів та двигунів машинно-тракторного парку, машиновикористання та сервісного обслуговування машин та обладнання АПК;
 • технології виробництва продукції АПК та агрономії.

Особливості підготовки спеціалістів: студенти спеціальності проходять наскрізну комп’ютерну підготовку і можуть отримувати міжнародні сертифікати з основ комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS. На третьому – четвертому курсах студенти мають можливість проходити підготовку за програмою офіцерів запасу. Здобувачі набувають знань та навичок у тісній співпраці з провідними аграрними підприємствами (МХП, Кернел, Vitagro, Сварог) та виробниками сучасної аграрної техніки (Horsch, Elvorti, Case, John Deere). Проходження практики на підприємствах галузі дозволяє сформувати високі професійні та ділові якості. Безпосередній зв’язок з виробництвом сприяє опануванню сучасних тенденцій в агропромисловому комплексі таких як точне землеробство, використання спеціалізованого програмного забезпечення (АРМ агронома), урбаністичні напрямки АПК (гідропонічні системи, сіті-фермерство).

 

Особливості навчального процесу

Аудиторний фонд кафедри складається з 9 спеціалізованих лабораторій і 2 лекційних аудиторій. Аудиторії кафедри оснащені сучасним комп’ютерним та проекційним мультимедійним обладнанням. Локальна комп’ютерна мережа кафедри підключена високошвидкісним оптоволоконним каналом до мережі Internet. На всій території кафедри функціонує зона WiFi.

Серед лабораторного фонду можна виділити:

 • лабораторію теорії механізмів і машин;
 • лабораторію деталей машин;
 • лабораторію обладнання громадського харчування;
 • лабораторію машин та обладнання для тваринництва та підйомно-транспортних машин;
 • лабораторію технічного сервісу та ремонту сільськогосподарської техніки;
 • лабораторія обладнання підприємств харчових виробництв;
 • лабораторію сільськогосподарських машин «Elvorti».
 • лабораторію комп’ютерного моделювання SolidWorks.
 • лабораторію сільськогосподарських машин та систем точного землеробства.

Науково-педагогічний персонал кафедри ГМА багато уваги приділяє науково-дослідній роботі студентів, які активно беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах. Вони є авторами або співавторами декілька сотень наукових праць та патентів України, декілька десятків підручників, монографій. На кафедрі працює три доктори і шість кандидатів наук. Значна частина дипломних робіт, проектів і магістерських робіт після доопрацювання рекомендується державними екзаменаційними комісіями до впровадження у виробництво.

 

Контакти:

м. Хмельницький, вул. Інститутська 11,  корпус 3, ауд. 3-224.

тел. 097-175-84-44

e-mail: khnugma@ukr.net – пошта кафедри.