Історія кафедри

       Викладання основних дисциплін кафедри «Теорія механізмів і машин» і «Деталі машин», які були закріплені за кафедрою деталі машин базового інституту, розпочате в Хмельницькому загальнотех­нічному факультеті з вересня 1963 р. (викл. Кіницький Я.Т.), але вже у вересні 1964 р. на факультеті були організовані самостійні кафедри: загальнонаукових і загальноінженерних дисциплін, в склад останньої входили згадані дисципліни. У грудні 1967 р. були створені кафедри «Опору матеріалів і деталей машин» та «Теоретичної механіки і тео­рії механізмів і машин», які в 1969 р. рішенням Мінвузу УРСР реорга­нізовані та створена кафедра машинознавства (до 1989 р. вона мала назву «Деталей машин і теорії механізмів і машин», потім – до 1998 р. «Основи конструювання машин»). Першим завідуючим кафедрою було обрано к.т.н., доц. Ганжурова С.М., який був і першим ректором інституту.

Ганжуров Семен Михайлович

(1927-1988)

перший ректор інституту, перший завідувач кафедри деталі машин і теорії механізмів, к.т.н., доц.

       На кафедрі в той час працювало 7 викладачів і 1 лаборант, з них три кандидати технічних наук (доц. Ганжуров С.М., ст. викладачі Іванов С.Г. і Каплун В.Г.), два старших викладача (Добжанський Ю.Ф., Кіницький Я.Т.) і три асистента (Костогриз С.Г., Андрійчук А.Ф., Гладкий Я.М.). Кафедра знаходилась у другому навчальному корпусі та займала дві кімнати загальною площею 120 м2. В одній із кімнат була розташована лабораторія ТММ  і  кабінет   кафедри,  в  іншій – кабі­нет деталей машин, які були обладнані ще в 1965-66 рр. ст. виклада­чами Кіницьким Я.Т. і  Журавльовим І.М.  У 1970 р.  кафедрі  були виді­лені нові приміщення в 3-му навчальному корпусі, площа яких скла­дала 172 м2. Зараз кафедра займає приміщення загальною площею 494,35 м2, у т.ч. лабораторія ТММ (3-217) – 63,2 м2, кабінет деталей машин (3-226) – 80,1 м2, кабінет підіймально-транспортних машин (3-219) – 65 м2, навчально-сертифікаційний центр SolidWorks (3-103) – 64,5 м2, лабораторія обладнання переробних і харчових виробництв (3-116) –48,95 м2, лабораторія обладнання громадського харчування (3-115) – 32,7 м2; кабінет кафедри (3-222) – 47,6 м2, професорська (3-303А) – 15,2 м2, кабінет завідувача. кафедрою і ЕОМ (3-224) – 31,8 м2, препа­раторська (3-220) – 15,2 м2, препа­раторська спец. ОХВ (3-117) – 14,3 м2.
       У 2000 р. при кафедрі була відкрита підготовка інженерів-меха­ніків зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових вироб­ництв» та створена відповідна секція, завідувачем якої призначений д.т.н., проф. Стечишин М.С., а в 2011 р. одержана ліцензія на підготовку магістрів з цієї спеціальності.
       За час існування кафедри її викладачами та лаборантами про­ведена значна робота зі створення матеріально-технічної бази, удоскона­лення навчальної, науково-методичної, науково-дослідної та вихов­ної роботи. При переході кафедри в новий (третій)  навчальний корпус були переобладнані  лабораторія ТММ і кабінет деталей машин. Особливо ефективно проводилась ця робота з 1.09.1971 р., коли кафедру очо­лив доц. Каплун В.Г. При цьому слід відмітити велику роботу по об­ладнанню кафедри викладачів: доцентів Костогриза С.Г., Пастуха І.М., ст. викладачів Добжанського Ю.Ф., Кіницького Я.Т., асист. Нестеровського В.В. Це їх руками протягом 1973 р. були заново переоб­ладнані лабораторії кафедри і створений оригінальний кабінет деталей машин, що не має аналогів в інших вузах України і всього СНД, су­часна лабораторія ТММ; а в 1974 р. розпочате обладнання кабінету підіймально-транспортних машин, яке закінчене в 1996 р. Це дозво­лило вже в 1973 р. на базі кафедри провести І семінар-нараду завіду­вачів кафедрами деталей машин і ведучих викладачів вузів України, а в 2002 р. – міжнародну науково-технічну та методичну конференцію «Механіка машин і механізмів», присвячену 40-річчю університету. Ця робота проводиться і далі –  в 2001 р. створена лабораторії «Обладнання переробних і харчових вироб­ництв», у 2011р. створена лабораторія «Обладнання громадського харчування», заново переобладнаний кабінет автоматизованого проектування, який став навчально-сертифікаційним центром SolidWorks.
       Викладачі кафедри приділяють значну увагу розробці навча­льно-методичної літератури, ними розроблено: 5 підручників, 5 на­вчальних посібників, майже 100 інших методичних розробок загальним обся­гом більше 400 др. арк., призначених для організації самостійної роботи сту­дентів, проведення практичних і лабораторних занять, курсового та дипломного проектування з дисциплін кафедри, для використання комп’ютерних технологій та технічних засобів навчання. У 1997 р. проф. Кіницьким Я.Т. закінчено розробку, а старшим лаборантом Школяром Ю.І. виготовлення ком­плекту кольорових (тіньових) моделей плоских механізмів (110 моде­лей), який дозволяють значно покращити наочність курсу ТММ. У 2005–2007 рр. аналогічні комп’ютерні моделі механізмів розроблені проф. Семенюком М.Ф. Протягом 1990-97 рр. було опубліковано повний текст лекцій з курсу ТММ (9 частин, 791 с.), який послужив основою для розробки відповідного підручника з ТММ, виданого в 2002 р. видавництвам АН України «Наукова думка». Викладачі кафедри регу­лярно розробляють та оновлюють програм для ЕОМ, робочі програми дисциплін, мето­дичні вказівки до практичних і лабораторних занять та курсового і ди­пломного проектування, які зараз відповідають кредитно-трансферній системі навчання.
       У 1989 р. група викладачів (Каплун В.Г., Кіницький Я.Т., Пастух І.М.) за велику науково-методичну і виховну роботу нагороджена дип­ломом і премією Мінвузу України. Викладачі Каплун В.Г. і Кіницький Я.Т. у різні роки були нагороджені нагрудним знаком Мінвузу СРСР «За отличные успехи в работе», а проф. Кіницькому Я.Т., Семенюку М.Ф., Пастуху І.М. і доц. Сіліній Л.А., Білецькому О.О. присуджені звання «Відмінник освіти України». У 1980 р. проф. Костогриз С.Г. нагороджений орденом «Знак Пошани», а в 2000 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».
       Викладачі кафедри беруть активну участь у житті університету: проф. Костогриз С.Г. був деканом механічного факультету, проректо­ром університету з навчальної роботи, а зараз він перший проректор, проф. Каплун В.Г. довгий час був проректором університету з науко­вої роботи, зараз директор НДІ трибології та матеріалознавства; доц. Олександренко В.П. – декан факультету інженерної механіки, перед цим довгий час був начальником науково-дослідного сектору універ­ситету, деякий час цю посаду займав проф. Стечишин М.С.; проф. Семенюк М.Ф. – керівник наукового семінару спеціалізованої вченої ради; проф. Кіницький Я.Т. 8 років очолював профсоюзну організацію професорсько-викладацького складу і співробітників університету, 5 років був заступником голови профкому, 3 роки вченим секретарем спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, з 2003 р. – заступник голови комісії рейтингового оцінювання  науково-педагогічних працівників університету; доц. Лук’янюк М.В. – незмінний керівник студентського театру естрадних мініатюр (СТЕМу); доц. Шалапко Ю.І., який зараз очолює кафедру основ інженерної механіки, – керівник школи механіки та інформатики; доц. Медведчук Н.К. – була секретарем ради механіч­ного факультету, зараз заступник декана заочного факультету № 1; доц. Харжевський В.О. – відповідальний за впровадження в універси­теті системи комп’ютерного моделювання SolidWorks. У роботі спеці­алізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій беруть участь доктори наук кафедри. Колишній викладач кафедри доц., к.т.н. Матіїшин М.В. довгий час очолював кафедру безпеки життєдіяльно­сті, доц., к.п.н. Гладкова В.М. очолювала кафедру педагогіки та пси­хології, а проф., д.т.н. Гладкий Я.М. був деканом заочного факультету № 1, а зараз директор Інституту заочного та дистанційного навчання.