Харжевський В’ячеслав Олександрович

Харжевський В’ячеслав Олександрович

д.т.н., доцент (директор центру SolidWorks)

Профілі в наукометричних базах:
ORCID
Web of Science
Goolge Scholar

Освітня кваліфікація:
2001 – закінчив з відзнакою Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) за спеціальністю «Технологія машинобудування», магістр.
2004 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Синтез важільних прямолінійно-напрямних механізмів та механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі шарнірного чотириланкового механізму» за спеціальністю 05.02.02 – Машинознавство.
2007 – отримав вчене звання доцента кафедри машинознавства.
2017 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, на тему «Теорія синтезу важільних напрямних механізмів та побудованих на їх основі механізмів із зупинкою вихідної ланки» за спеціальністю 05.02.02 – Машинознавство.
2019 – закінчив Сумський національний аграрний університет, освітня програма «Механізація сільського господарства», магістр.

Сфера наукових інтересів:
Машинознавство, теорія механізмів та машин, зокрема проблеми синтезу та аналізу важільних механізмів.

Авторські свідоцтва та патенти:
1. Патент на корисну модель № 108871, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням точки розпрямлення 4-го порядку / Харжевський В.О. – № u201506992; заяв. 14.07.2015; опубл. 10.08.2016; Бюл. №15 – 6 с.
2. Патент на корисну модель № 108872, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням точки Чебишева / Харжевський В.О. – № u201506995; заяв. 14.07.2015; опубл. 10.08.2016; Бюл. №15 – 6 с.
3. Патент на корисну модель №111501, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням точки розпрямлення 5-го порядку / Харжевський В.О. – № u201605297; заяв. 16.05.2016; опубл. 10.11.2016; Бюл. №21 – 5 с.
4. Патент на корисну модель №113778, Україна, МПК F16H 21/00. Важільний шестиланковий механізм з регульованими тривалістю зупинки вихідної ланки, мкисмальним розмахом та кутом нахилу вихідної ланки у фазі зупинки / Харжевський В.О. – № u201609061; заяв. 28.08.2016; опубл. 10.02.2017; Бюл. №3 – 5 с.
5. Патент на корисну модель №114846, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірно-важільний механізм з регульованою тривалістю зупинки вихідної ланки на основі точки розпрямлення 5-го порядку / Харжевський В.О. – № u201609059; заяв. 28.08.2016; опубл. 27.03.2017; Бюл. №6 – 5 с.
6. Патент на корисну модель №114847, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням шестикратного вузла інтерполяції шатунної площини / Харжевський В.О. – № u201609060; заяв. 28.08.2016; опубл. 27.03.2017; Бюл. №6 – 5 с.
7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №70496 Україна. Синтез та аналіз важільних механізмів [Комп’ютерна програма] / В.О. Харжевський; дата реєстрації 16.02.2017.

Навчальні посібники та монографії:
1. Харжевський В.О. Синтез важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки методами кінематичної геометрії : монографія / В.О. Харжевський. – Хмельницький : РВЦ ХНУ, 2015. – 223 с. – ISBN 978-966-330-244-7.
2. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин в системі Mathcad: навч. посібник / Я.Т. Кіницький, В.О. Харжевський, М.В. Марченко. – Хмельницький: РВЦ ХНУ, 2014. – 295 с. – ISBN 978-966-330-213-3 (рекомендовано МОН України для студентів ВНЗ напряму підготовки «Інженерна механіка», лист №1/11-9266 від 16.06.2014).

Дисципліни
для бакалаврів:
– Деталі машин.
– Автоматизація розрахунків у сільськогосподарському машинобудуванні.
– Системи інженерного аналізу.

для докторів філософії:
– Машинознавство.